Stay connected.....Its fun...

Search This Blog

Monday, March 29, 2010

सावली

वटवृक्षाच्या सावलीखाली

बरीच माणसं निजायची

सगळ्या चिंता दूर सारून

निश्चिंत पणे सुखायची

वटवृक्षाच्या फांदीवर

अनेक पक्षी बसायचे

रणरणत्या उन्हापासून

लांब रहायला बघायचे

शांत सावलीची शाल पांघरून

सारेच ईथे विसावायचे

पण वटवृक्षाचा विचार मात्र

कधीच कोणी केला नाही

तळपत्या उन्हात सुधा

त्याला मात्र सावली नाही

म्हणूनच की काय कोण जाणे

वळवाचा पाउस यायचा

तेवढाच वटवृक्षाला सुखावून जायचा

शेवटी माणूस का दुसर्याचा विचार करणार

तिथे निसर्गच निसर्गाला तारणार !!

1 comment: